Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

HomeΥπηρεσιεςΤακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ο Ν 4178/13 που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, δίνει τη δυνατότητα να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, που έχουν γίνει πριν την 28/07/2011, αρκεί να μην βρίσκονται σε κάποιες ζώνες (πχ κοινόχρηστος χώρος πόλης, δάσος, αιγιαλός, αρχαιολογικός χώρος κλπ).

Για να γίνει οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή (πχ αγοραπωλησία), απαιτείται ”βεβαίωση μηχανικού” περί της νομιμότητας του ακινήτου, άρα και τακτοποίησή του με το Ν. 4178/13, εφόσον υπάρχουν αυθαιρεσίες.

Ο Ν. 4178/13 είναι πολύ αυστηρός, τόσο ως προς τους μηχανικούς που θα δώσουν ψευδή βεβαίωση ή που θα υπαγάγουν στις διατάξεις του Ν. 4178/13 ακίνητο κατασκευασμένο μετά την 28/07/2011, όσο και ως προς τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που δεν θα υποβάλλουν δήλωση τακτοποίησης των αυθαιρεσιών του ακινήτου τους (και κατεδάφιση του αυθαιρέτου και υψηλά πρόστιμα).

Οι ιδιοκτήτες που θα υπαχθούν στο νόμο μπορούν :

Να μεταβιβάσουν το ακίνητο εάν το επιθυμούν

Να συνδεθούν στα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ κλπ)

Να διαγράψουν πιθανά ανείσπρακτα πρόστιμα και οφειλές προς το ΙΚΑ

Να επισκευάσουν ή να αποπερατώσουν το ακίνητό τους

Να το νομιμοποιήσουν, εάν ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις

Διαδικασία υπαγωγής στο Ν. 4178/13

Η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/13 γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, από αρμόδιο μηχανικό, εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη.

Ο ιδιοκτήτης προσκομίζει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πχ εξουσιοδότηση, Ε9, στέλεχος και σχέδια αδείας, έγγραφα ρύθμισης με προηγούμενους νόμους, τεκμήρια παλαιότητας κλπ).

Η διαδικασία που ακολουθεί ο μηχανικός είναι η εξής :

  • Διενεργεί αυτοψία, αποτυπώνει το ακίνητο και τη θέση του στο οικόπεδο και εκπονεί τοπογραφικό, αν χρειάζεται.
  • Υπολογίζει αρχικά το πρόστιμο κατά προσέγγιση, κάνει ηλεκτρονική υποβολή στο λογισμικό του ΤΕΕ και εκδίδει έντυπο πληρωμής ενός παραβόλου (προκαταβολή του προστίμου) και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΕΕ.
  • Εκπονεί τα απαραίτητα κατά περίπτωση σχέδια και έγγραφα (πχ κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, τομή, τεχνική έκθεση, δελτίο δομικής τρωτότητας κλπ).
  • Υπολογίζει ακριβώς το πρόστιμο συνεκτιμώντας τις διατάξεις του νόμου.

(Παραδείγματα συντελεστών που συνυπολογίζοντα είναι : η ύπαρξη αδείας, η θέση του ακινήτου εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης, η τιμή ζώνης, τα επιτρεπόμενα μεγέθη κάλυψης δόμησης και ύψους, οι συντελεστές υπερβάσεων, ο χρόνος κατασκευής, οι πιθανές προϋποθέσεις μείωσης προστίμου σε περίπτωση κύριας και μοναδικής κατοικίας καθώς και οι ειδικές ομάδες πληθυσμού κλπ.)

  • Ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τους τρόπους καταβολής του προστίμου που είναι :

Εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 20%

Προκαταβολή του 30% του προστίμου και το υπόλοιπο σε 60 δόσεις με έκπτωση 10%

Σε 60 δόσεις, χωρίς έκπτωση

Μετά την απόφαση του ιδιοκτήτη, εκδίδει τα αντίστοιχα έντυπα πληρωμής του προστίμου.

  • Κάνει οριστική υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου, όταν πληρωθεί τουλάχιστον το 30% του προστίμου.
  • Παραδίδει στον ιδιοκτήτη πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει :

Το έντυπο του ΥΠΕΚΑ ''βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4178/13'' που αποτελεί την οριστική υπαγωγή στο Ν. 4178

Σχέδια που απαιτούνται κατά περίπτωση (πχ τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τομή). Στην περίπτωση που υπάρχει οικοδομική άδεια, τα νέα σχέδια συσχετίζονται με τα σχέδια της άδειας.

Τεχνική έκθεση και βεβαίωση μηχανικού

Έντυπο σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, αν το ακίνητο δεν είναι συνδεδεμένο με αυτά.

  • Υποβάλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ όλα τα παραπάνω καθώς και ό,τι άλλο ορίζει ο νόμος κατά περίπτωση (πχ φωτογραφίες, Ε9 και υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη, δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας, αντίγραφα επικυρωμένων σχεδίων αδείας, αντίγραφα δηλώσεις αυθαιρεσιών με προηγούμενους νόμους, δήλωση μηχανολόγου, αποδείξεις παλαιότητας, αντίγραφα διαφόρων πληρωμών που εκπίπτουν του προστίμου, απόδειξη αμοιβής μηχανικού κλπ).

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η διαδικασία υπαγωγής ενός αυθαιρέτου στο Ν. 4178/13 και ο υπολογισμός του σωστού προστίμου είναι μία πολύπλοκη υπόθεση. Η υποβολή γίνεται με ευθύνη του μηχανικού

Ακίνητα που ανήκουν στην ”κατηγορία 5” δηλαδή κατασκευασμένα μετά την 01/01/1983 είτε χωρίς καθόλου άδεια είτε με μεγάλες υπερβάσεις, υπόκεινται σε μελλοντικό έλεγχο μέχρι την 08/08/2020 από ελεγκτή δόμησης.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ψήφισης νέου νόμου περί των αυθαιρέτων, ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα.

Το γραφείο μας έχει απόκτησε πολύ μεγάλη εμπειρία σχετικά με τη ρύθμιση αυθαιρέτων έχοντας υπαγάγει στο Ν. 4178/13 πολλά αυθαίρετα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε όλη την απαραίτητη διαδικασία, καθώς και να πάρουμε εμείς από τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες τα απαραίτητα αντίγραφα αν ο ιδιοκτήτης δεν τα έχει στην κατοχή του, και να παραδώσουμε το φάκελο υπεύθυνα και γρήγορα.