Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

HomeΥπηρεσιεςΗλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Σύμφωνα με το Ν3843/10, “Ταυτότητα Κτιρίου” είναι ο φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου.

Ο φάκελος αυτός ενημερώνεται από τους αρμόδιους μηχανικούς και φυλάσσεται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει αυτός ο φάκελος είναι τα εξής:

Η οικοδομική άδεια του κτιρίου

Τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή

Τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικά, καθώς και την πιθανή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας

Τα έντυπα ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη, την μελέτη του περιβάλλοντα χώρου, τη στατική μελέτη και τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου

Το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του

Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου

Πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Μετά τη σύσταση του φακέλου οι ιδιοκτήτες ακινήτων, θα πρέπει να ενημερώνουν την Ταυτότητα Κτιρίου μετά από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Ο αναμενόμενος νέος νόμος περί των αυθαιρέτων, θα εισάγει την “ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου”, και μετά την έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να αναθέσουν σε μηχανικό την σύνταξη του φακέλου, εντός 10ετίας, αν στην ιδιοκτησία δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, και εντός 5ετίας, σε κάθε άλλη περίπτωση. Προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις.

Το γραφείο μας , θα αναλαμβάνει την σχετική διαδικασία , όταν ισχύσει  ο νέος νόμος .