Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων

HomeΥπηρεσιεςΒεβαιώσεις μηχανικού για μεταβιβάσεις ακινήτων

Απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για όλα τα ακίνητα για τα οποία θα συνταχθεί δικαιοπραξία εν ζωή (πχ μεταβίβαση) στην οποία επισυνάπτεται.

Σύμφωνα με το Ν. 4178/13:

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεσθεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

Με τη βεβαίωσή του ο μηχανικός δηλώνει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις :

Ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα

. Ότι στο ακίνητο (μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων χώρων) δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν γίνει αλλαγές χρήσης χωρίς άδεια

Ότι στο ακίνητο υπήρχαν μεν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, αλλά αυτές έχουν ρυθμισθεί νομίμως με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους.

Η περίπτωση γ. περιλαμβάνει και τα ακίνητα με αυθαιρεσίες για τα οποία γίνεται ρύθμιση με το σήμερα σε ισχύ Ν. 4178/13, τότε όμως θα πρέπει να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του συνολικού προστίμου.

Η ισχύς της βεβαίωσης είναι 2 μήνες.

Η βεβαίωση χορηγείται ακόμα και αν υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στα μεγέθη του ακινήτου, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 4178/13.

Η βεβαίωση του μηχανικού χορηγείται :

Στην πρώτη περίπτωση μετά από αυτοψία.

Στη δεύτερη περίπτωση μετά από αυτοψία και αφού ο ιδιοκτήτης έχει προσκομίσει τα κτά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά όπως συμβόλαιο, οικοδομική άδεια (στέλεχος, τοπογραφικό και εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο) και πιθανές προηγούμενες τακτοποιήσεις ή νομιμοποιήσεις αυθαιρεσιών.

Στην τρίτη περίπτωση, όπου απαιτείται υπαγωγή στο Ν. 4178/13, η βεβαίωση είναι τμήμα της όλης διαδικασίας και προκύπτει αυτόματα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη σχετική διαδικασία. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει κάποια από τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει (πχ στέλεχος αδείας ή τα σχέδια της άδειας κλπ) αναλαμβάνουμε να πάρουμε εμείς αντίγραφα από τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, και να παραδώσουμε τη βεβαίωση υπεύθυνα και γρήγορα.