ΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης)

HomeΥπηρεσιεςΠΕΑ (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης)

Απαιτείται έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) για τις κάτωθι περιπτώσεις :

Μεταβιβάσεις ακινήτων (εκτός των δωρεών, των αποδοχών κληρονομιάς και των γονικών παροχών)

Μισθώσεις ακινήτων

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης έχει ισχύ 10 χρόνια.

Από την απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ εξαιρούνται κάποιες κατηγορίες ακινήτων (πχ. αποθήκες, βενζινάδικα, βιοτεχνίες, πλυντήρια κλπ).

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από μηχανικό που έχει παρακολουθήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχει αποκτήσει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη (κατά περίπτωση) είναι

Συμβόλαιο κτήσης

Σχέδια και στέλεχος οικοδομικής άδειας (αν υπάρχει)

Δήλωση κτηματολογίου

Στοιχεία ιδιοκτητών

Τοπογραφικό

Σχέδια τακτοποιήσεων αυθαιρεσιών και σχέδια εφαρμογής

Μελέτη θερμομόνωσης (αν υπάρχει)

Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν υπάρχει)

Η διαδικασία που ακολουθεί ο μηχανικός είναι η εξής :

Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία που προσκόμισε ο ιδιοκτήτης

Διενεργεί αυτοψία στο ακίνητο για να καταγράψει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (πχ είδος κουφωμάτων, στοιχεία εγκαταστάσεων, σκιάσεις από γειτονικά κτίριο και προβόλους κλπ)

Καταγράφει ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΥΠΕΚΑ τα δεδομένα

Στοιχεία ιδιοκτητών

Εκδίδει το ΠΕΑ στο οποίο αναγράφεται η ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη σχετική διαδικασία και εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης υπεύθυνα και γρήγορα.