Τοπογραφικά

HomeΥπηρεσιεςΤοπογραφικά

Εκπονούνται τοπογραφικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν :

Για κάθε μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται να προσαρτηθεί στο συμβόλαιο τοπογραφικό (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων)

Για να συνοδεύσει τις δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, αν αυτά έχουν κατασκευασθεί χωρίς άδεια

Για τοποθέτηση επί του εδάφους αγροτεμαχίου

Για συνδιαλλαγές με το κτηματολόγιο

Το τοπογραφικό πρέπει να είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ) και να υπάρχει σε αυτό η μεθοδολογία εξάρτησης. Επίσης θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη και μηχανικού (Ν. 651/77 και Ν. 1337/83). Μπορεί να εκπονηθεί από τοπογράφο μηχανικό ή από πολιτικό μηχανικό.
Το γραφείο μας διαθέτει τον σχετικό εξοπλισμό (γεωδαιτικό σταθμό Topcon GPT7503, GPS Topcon GRS1, σύνδεση με δίκτυο URANUS της TREE co.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων υπεύθυνα και γρήγορα.